Д-р Глигор Ложанковски

Гинеколог-акушер

Образование

Основно и средно образование во Скопје

Медицински факултетУниверзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Специјализација гинекологија и акушерствоМедицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Специјализација по семејна медицинаМедицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Работно искуство

Итна медицинска помош

Гинеколошко акушерска клиника, специјализација гинекологија и акушерство.

Гинеколог-акушер во диспанзер за жени - Шуто оризари

Консултант на министерство за здравство и Светска банка за реформи во здравствен сектор

Гинеколог-акушер во диспанзер за жени - Идадија Скопје

Сопствена гинеколошка пракса ПЗУ Д-р Ложанковски

Активности

  • Консултант на МЗ и Светска банка за реформи во здравствениот сектор

  • Ментор во центарот за семејна медицина при Медицински факултет-Скопје

  • Претседател на комисија за следење на реформи во ПЗЗ при Лекарска комора на Македонија

  • Претседател на Здружението на приватни гинеколози и акушери на РМ во 2012г.